De Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan waar ouders en leerkrachten meebeslissen over het beleid van de school. De MR van onze school bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Zij vergaderen vijf keer per jaar over beleidszaken die de school aangaan. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden vooraf aangekondigd. De directeur is een gedeelte van de vergadering aanwezig om tekst en uitleg te geven over bepaalde vergaderpunten. Hij heeft geen stemrecht.

De samenstelling van de MR is als volgt:
 
oudergeleding Madelon Noeverman voorzitter
oudergeleding Jennifer van Beesten lid
personeelsgeleding Anjelien Tieman secretariaat
personeelsgeleding Esther van Dijk lid
 

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad


De GMR is een orgaan waar tien vertegenwoordigers (vijf leerkrachten en vijf ouders) zitten die verbonden zijn aan één van de tien scholen van de Stichting Floreant. Zij zitten er in op persoonlijke titel en praten over zaken op Stichtingsniveau. Zij adviseren over en stemmen wel of niet in met beleidsstukken die opgesteld zijn door het College van Bestuur. 
 
 
 

Naar boven