Hier staan wij voor
Welkom
PCB De Triangel is een protestants christelijke basisschool die onderdeel uitmaakt van Vereniging PCO-Ommen e.o. Dat houdt in dat wij vanuit wat de Bijbel ons vertelt vorm en inhoud willen geven aan hoe wij, leerlingen, ouders en leerkrachten, met elkaar willen omgaan. Deze visie is een wezenlijk bestanddeel van de school en komt onder andere tot uiting in de lessen, die dagelijks gegeven worden vanuit de methode Kind op Maandag, Paasviering, Kerstviering, Dankdag, Biddag en tweemaal per jaar de medewerking aan een kerkdienst. Ieder kind is welkom op de Triangel ongeacht zijn/haar achtergrond of levensovertuiging. Met het kiezen van onze school respecteren ouders ons gedachtegoed en onze uitgangspunten. 

Afstemming met ouders
Bij een intakegesprek met de directeur wordt ook nadrukkelijk gevraagd naar de verwachtingen die de ouders/verzorgers hebben van de school t.a.v. het onderwijs aan hun kind. Deze afstemming is van wezenlijk belang voor de komende acht jaren.

Doel van het onderwijs
De school is een plek waar een kind acht belangrijke jaren van zijn/haar leven doorbrengt. Als protestants christelijke basisschool zien wij het als een uitdaging om zorg en veiligheid te bieden aan ieder kind, zodat hij/zij zich optimaal kan ontplooien. Duidelijke afspraken en een positieve benadering liggen hieraan ten grondslag. Kenmerkend voor de school is de positieve sfeer. Onze school wil alle kansen bieden aan de kinderen om zich te ontwikkelen tot een mens met zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en de ander, met een open vizier naar de samenleving. Wij zijn er trots op om een belangrijke bijdrage te kunnen leveren tijdens de eerste schoolperiode aan de evenwichtige ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Met een enthousiast team geven we vorm aan schoolse kennis en inzicht in cognitieve, sociale, culturele en culturele vaardigheden.

In de schoolgids staat e.e.a. verder uitgewerkt.