Schoolplan


De indeling van ons schoolplan 2023-2027 is afgestemd op het Strategisch beleidsplan van de Stichting Floreant en de thema’s die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling. Ons schoolplan is opgesteld door het managementteam van de school en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De teamleden hebben meegedacht over de missie en visie(s) van de school en een bijdrage geleverd aan het vaststellen van de actiepunten voor de komende vier jaar. Ons schoolplan beschrijft globaal onze kwaliteit. Daar waar mogelijk en noodzakelijk verwijzen we voor een meer gedetailleerde beschrijving naar bijlagen.